پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید
دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید
دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید در قالب pdf و در 148 صفحه و قابل کپی به wordسال‌ها است که طرح های معمول توسعه شهری یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی به علت نقایص متعدد در زمینه های مختلف از تئوری و مبانی نظری گرفته تا روش شناسی، تکنیک‌ها، عدم پیش‌بینی ساز و کارهای اجرا و تحقق‌پذیری در کشورهای مبدع آنها، از دستور کار خارج شده است. ولی در کشور، به دلیل گوناگونی هنوز به قوت و قدرت خود از جایگاه مستحکم قانونی و ویژه‌ای برخوردار است. از جمله موارد ملموس ناکارامدی طرح‌های جامع و تفصیلی بحث نوسازی بافت‌های فرسوده است؛ به‌ طوری که ساز و کارهای معمول این طرح‌ها که برای بافت‌های متوسط شهری با شرایط خاصی قابل اجرا است، در بافت‌های فرسوده و تاریخی که شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیده‌تری دارد، غیرقابل استفاده است در این بخش گزارش پروژه طرح منظر شهری جدید نواب که توسط گروه منظر و معماری شرکت آرتا ایشویل تدوین شده است برای دانلود قرار داده‌ شده است. این پروژه به فرمت PDF، اسلایدوار و در 148 اسلاید می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.  فهرست مطالب:•    سابقه موضوع پروژه نواب•    مسائل طرح نوایo    اقتصادیo    اجتماعی•    جمع‌بندی نقطه نظرات طرح‌های ارائه شدهo    طرح‌های فاز 3 و 4( نقش جهان پارس و شارستان)•    طرح‌های بالادستo    طرح جامع تهران 1385o    نقش و جایگاه بزرگراه نواب در شهرo    رویکرد سازما نوسازی در برخورد با ادامه پروژهo    مسئولان طرح نوابo    ماده 24•    اهداف، سیاست‌ها و رویکرد طراحی•    ویژگی های مسکن‌های جدید در پروژه نواب•    اقدامات صورت گرفته در ارتباط با بسترسازی محدوده طرح•    نحوه تامین بودجه•    طرح موضوعی•    عملیات عمرانی نواب•    عناصر تشکیل‌دهنده سیمای محدوده•    ویژگی‌های ساختاری محدوده•    نقشه موقعیت محدوده•    نحوه تصویب•    جایگاه پروژه نواب در قلمروهای محتلفo    نقیاس شهرo    مقیاس منطقه شهریo    محدوده بلافصل•    جمع‌بندی•    روند شکل‌گیری و اجرا•    برنامه اقتصادی طرح•    مشخصات فیزیکی طرح•    بررسی سوابق شکل‌گیری پروژه ن نواب•    زمینه‌ها، اهداف اولیه . الزامات اجرای پروژه در زمان احرا•    برنامه‌ریزی اجرای پروژهo    تعرف محدوده طرح•    نقش بزرگراه نواب در سازمان فضایی شهر تهران•    اطلاعات ساخت و ساز حاشیه نواب•    مجتمع‌های ساختمانی حاشیه بزرگراه در فازهای اجرا شده•    محدوده تملک پروژه نواب در بافت قدیم•    متراژ واحدهای سکونتی در محدوده مطالاتی•    هزینه‌های اجاریی پروژه نواب•    ارزش معاملاتی مسکن در مجموعه نواب از شمال به جنوب•    کیفیت محیط شهری و ویژگی‌های شهرسازیo    محور بزرگراه نوابo    برج‌های دو طرف بزرگراهo    فضای پشت برج‌های نوابo    توجه به فضاهای عمومی، فضاهای شهری و فضاهای قابل سکونت•    عوامل طبیعی و زیست‌محیطی•    هویت•    نسبت و تناسبات انسانی•    نتیجه‌گیری•    ارزش‌های معماری و کیفیت بنا•    بررسی تصویری نواب•    فرصت‌های ناشی از استقرار•    نمونه‌های پلانo    مشاور آرکولوگo    مشاور نقش جهان پارسo    مشاور شارستانo    مشاور باوند•    نمونه‌هی نماo    بخشی از نمای بر شرقی بزرگراه – مشاور...

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید در قالب pdf و در 148 صفحه و قابل کپی به word

سال‌ها است که طرح های معمول توسعه شهری یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی به علت نقایص متعدد در زمینه های مختلف از تئوری و مبانی نظری گرفته تا روش شناسی، تکنیک‌ها، عدم پیش‌بینی ساز و کارهای اجرا و تحقق‌پذیری در کشورهای مبدع آنها، از دستور کار خارج شده است. ولی در کشور، به دلیل گوناگونی هنوز به قوت و قدرت خود از جایگاه مستحکم قانونی و ویژه‌ای برخوردار است. از جمله موارد ملموس ناکارامدی طرح‌های جامع و تفصیلی بحث نوسازی بافت‌های فرسوده است؛ به‌ طوری که ساز و کارهای معمول این طرح‌ها که برای بافت‌های متوسط شهری با شرایط خاصی قابل اجرا است، در بافت‌های فرسوده و تاریخی که شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیده‌تری دارد، غیرقابل استفاده است

 در این بخش گزارش پروژه طرح منظر شهری جدید نواب که توسط گروه منظر و معماری شرکت آرتا ایشویل تدوین شده است برای دانلود قرار داده‌ شده است. این پروژه به فرمت PDF، اسلایدوار و در 148 اسلاید می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. 

 
فهرست مطالب:
•    سابقه موضوع پروژه نواب
•    مسائل طرح نوای
o    اقتصادی
o    اجتماعی
•    جمع‌بندی نقطه نظرات طرح‌های ارائه شده
o    طرح‌های فاز 3 و 4( نقش جهان پارس و شارستان)
•    طرح‌های بالادست
o    طرح جامع تهران 1385
o    نقش و جایگاه بزرگراه نواب در شهر
o    رویکرد سازما نوسازی در برخورد با ادامه پروژه
o    مسئولان طرح نواب
o    ماده 24
•    اهداف، سیاست‌ها و رویکرد طراحی
•    ویژگی های مسکن‌های جدید در پروژه نواب
•    اقدامات صورت گرفته در ارتباط با بسترسازی محدوده طرح
•    نحوه تامین بودجه
•    طرح موضوعی
•    عملیات عمرانی نواب
•    عناصر تشکیل‌دهنده سیمای محدوده
•    ویژگی‌های ساختاری محدوده
•    نقشه موقعیت محدوده
•    نحوه تصویب
•    جایگاه پروژه نواب در قلمروهای محتلف
o    نقیاس شهر
o    مقیاس منطقه شهری
o    محدوده بلافصل
•    جمع‌بندی
•    روند شکل‌گیری و اجرا
•    برنامه اقتصادی طرح
•    مشخصات فیزیکی طرح
•    بررسی سوابق شکل‌گیری پروژه ن نواب
•    زمینه‌ها، اهداف اولیه . الزامات اجرای پروژه در زمان احرا
•    برنامه‌ریزی اجرای پروژه
o    تعرف محدوده طرح
•    نقش بزرگراه نواب در سازمان فضایی شهر تهران
•    اطلاعات ساخت و ساز حاشیه نواب
•    مجتمع‌های ساختمانی حاشیه بزرگراه در فازهای اجرا شده
•    محدوده تملک پروژه نواب در بافت قدیم
•    متراژ واحدهای سکونتی در محدوده مطالاتی
•    هزینه‌های اجاریی پروژه نواب
•    ارزش معاملاتی مسکن در مجموعه نواب از شمال به جنوب
•    کیفیت محیط شهری و ویژگی‌های شهرسازی
o    محور بزرگراه نواب
o    برج‌های دو طرف بزرگراه
o    فضای پشت برج‌های نواب
o    توجه به فضاهای عمومی، فضاهای شهری و فضاهای قابل سکونت
•    عوامل طبیعی و زیست‌محیطی
•    هویت
•    نسبت و تناسبات انسانی
•    نتیجه‌گیری
•    ارزش‌های معماری و کیفیت بنا
•    بررسی تصویری نواب
•    فرصت‌های ناشی از استقرار
•    نمونه‌های پلان
o    مشاور آرکولوگ
o    مشاور نقش جهان پارس
o    مشاور شارستان
o    مشاور باوند
•    نمونه‌هی نما
o    بخشی از نمای بر شرقی بزرگراه – مشاور باوند
o    نمای غربی
o    ...
•    شمای کلی خط آسمان بدنه غربی بزرگراه
•    آنالیز نمونه‌ای از نمای بلوگ‌های مسکونی نواب
•    توزیع پراکنده فضای سبز
•    مشخصات بزرگراه نواب
•    جمع‌بندی
•    پایان‌نامه‌ها
•    گزارشات
•    کتاب‌ها
•    بررسی طرح نواب و عمار یاسر
•    فهرست منابع
 قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مطالعه،آسیب شناسی، طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به همراه نقشه های کامل معماری و طرح مرمت به صورت اتوکد


طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری


پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان


طرح تفصیلی کامل شهر مشهد


نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان


طرح جامع شهر کاشان


بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان


شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد


پاور پوینت کلات نادری مشهد


پروژه کامل خانه باقری گرگان


پاورپوینت حیاط خانه های گرگان


پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران


تحلیل فضای شهری میدان امام شاهرود


مطالعه،آسیب شناسی، طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به همراه نقشه های کامل معماری و طرح مرمت به صورت اتوکد


طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری


پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل


پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ، طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت word


پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان


پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران


طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران


طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا


دانلود سند چشم انداز توسعه شهر کرمان


پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران


طرح منظر شهری خاک سفید تهران


دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل


دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید


پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان


پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین


طرح تفصیلی منطقه 5 تهران


مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه


پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان


پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395


پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان


مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه


پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word


طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس


پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران


مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان


پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران


تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران


طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران


طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران


طرح جامع کامل شهر اصفهان


بررسی کاروانسرای حاج رضا قزوین


پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج تهران


تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان


پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک


پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران


بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز


بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران


طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل


دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان


پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن


پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن


پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد


پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ


پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه


اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان


پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان


پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی


طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا


پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن


پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان


طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت


بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان


طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز


طرح تفصیلی کامل شهر مشهد


تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران


پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان


پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز


پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز


پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن


پاورپوینت حمام وزیری ساری


بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان


سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96


بازآفرینی شهر رشت


سوال تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ تشریحی


سوال تخصصی دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی


سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با پاسخ تشریحی


برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS قزوین


طرح جامع شهر قزوین


پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ


پاورپوینت طرح جامع تهران


طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران


دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه بابلسر


پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین


بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد


طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند


پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان


پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز


پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز


پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان


رساله موزه آب در قالب word


پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران


بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت


پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران


پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع)


پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن


پاور پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز


پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان گرمسار


پاورپوینت مطالعه و شناخت محله سرچشمه گرگان


پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات شهری


طرح جامع شهر کاشان


شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد


شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد


نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان


پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به علاوه مطالعات


پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در محیط های آموزشی


نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان


پاورپوینت حیاط خانه های گرگان


پاورپوینت شهر جرجان


پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس


پاور پوینت کلات نادری مشهد


خانه امیر لطیفی گرگان


خانه حاج محمد خوزینی گمیشان


خانه فخرالدوله تهران


مدرسه عمادیه گرگان


طرح هادی روستای کریمو شهرستان سرایان


تحلیل فضای شهری میدان امام شاهرود


معماری روستای زیارت گرگان


پروژه بازار تبریز


پروژه کامل خانه باقری گرگان


دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی


اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز


معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس


بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان


مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی گمیشان


طرح بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان آزادشهر


طرح تفصیلی کامل شهر مشهد


طرح جامع شهر کاشان


پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران


طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران


پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران


شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد


پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران


پاورپوینت حمام وزیری ساری


پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان


خانه فخرالدوله تهرانکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp نوابbull nbsp nbsp nbsp nbsp مشاور طرحbull nbsp nbsp پروژه نوابbull nbsp nbsp nbsp جمعzwnj nbsp nbsp نوابbull nbsp طرحzwnj های nbsp مشاور شده است طرحbull nbsp محدودهbull nbsp پروژه نوابbull منظر شهری نوابbull پروژه بزرگراه طرحzwnj مشاور بررسی محدوده دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدیدnbsp nbsp nbsp نوابbull nbsp nbsp nbsp nbsp مشاور طرحbull nbsp nbsp پروژه نوابbull nbsp nbsp nbsp جمعzwnj nbsp nbsp نوابbull nbsp طرحzwnj های nbsp مشاور شده است طرحbull nbsp محدودهbull nbsp پروژه نوابbull منظر شهری نوابbull پروژه بزرگراه طرحzwnj مشاور بررسی محدوده
سایر محصولات