پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology
اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology
اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology

اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology

Back to the basics: Revisiting the development accounting methodologyAbstractThe standard baseline estimate in development accounting is imprecise because of a mismatch between the estimate of physical capital and the estimate of physical capital’s share,...

اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology

Back to the basics: Revisiting the development accounting methodology

Abstract
The standard baseline estimate in development accounting is imprecise because of a mismatch between the estimate of physical capital and the estimate of physical capital’s share, the fraction of total income accruing to physical capital. I adjust for this mismatch, and in so doing, incorporate natural capital. I also treat factor shares as variables, not constant parameters. To accommodate these adjustments, I carry out a development accounting analysis using translog multilateral indices of outputs, inputs and productivity. Results reveal that the correction for the mismatch between physical capital and its share, which is the weight assigned to the physical capital input in development accounting, reduces the variation in output per worker explained by observables by as much as 15 percentage points relative to the standard baseline. Most of this reduction is due to a decline in the explanatory power of physical capital per worker. Natural capital per worker, which is usually ignored, is found to explain up to 7.2% of the variation in cross-country output per worker. Variation in factor shares, also omitted from most studies, explains up to 6.3% of the variation in cross-country output per worker, which is nearly half as much as all observables together explain.


Keywords
Development accounting, Translog multilateral index, Factor share

 

بازگشت به اصول اولیه: بازنگری روش حسابداری توسعه

چکیده 
برآورد پایه استاندارد در حسابداری توسعه به دلیل عدم تطابق بین برآورد سرمایه فیزیکی و برآورد سهم سرمایه فیزیکی مبهم است، بخشی از درآمد کل حاصل سرمایه فیزیکی است. من برای این عدم تطابق، و برای انجام این کار، ترکیب سرمایه طبیعی را تنظیم نمودم. من هم ضریب سهام را به عنوان متغیر، پارامترهای ثابت در نظر گرفتم. به جای این تنظیمات، من تجزیه و تحلیل حسابداری توسعه با استفاده از شاخص ترانسلوگ چند جانبه از خروجی ها، ورودی ها و بهره وری انجام دادم. نتایج نشان می دهد که اصلاح عدم تطابق بین سرمایه فیزیکی و سهم آن، که وزن اختصاص یافته به ورودی سرمایه فیزیکی در حسابداری توسعه را کاهش می دهد، تنوع در خروجی هر کارگر توسط مشاهده پذیری تا 15 درصد نسبت به استاندارد پایه توضیح داده شده است. بسیاری از این کاهش ها به علت کاهش در قدرت توضیحی سرمایه فیزیکی هر کارگر می باشد. سرمایه طبیعی هر کارگر، که معمولا نادیده گرفته می شوند، برای توضیح تا 7.2 درصد از تنوع در خروجی بین کشوری هر کارگر دریافت شده است. تنوع در ضریب سهام، همچنین از اکثر مطالعات منتشر شده، تا 6.3 درصد از تنوع در خروجی بین کشوری هر کارگر است، که نزدیک به نیمی را به اندازه تمام مشاهده پذیر با هم توضیح می دهد.

 

فایل pdf اصل مقاله 17 صفحه
فایل word ترجمه مقاله 26 صفحه

 

 قیمت: 25,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


ترجمه مقالات لاتین 2017 رشته مدیریت: The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت رویکردهای توسعه منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


مقاله فرهنگ سازمانی


اصل و ترجمه مقاله لاتین Student and Faculty Beliefs About Learning in Higher Education: Implications for Teaching


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاورپوینت فرهنگ سازمانی، نظریه هافستد یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده


دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت فصل دوم تئوری سازمان : سیر تطور نظریه سازمان


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and vegetables


اصل و ترجمه مقاله لاتین Effect of ohmic treatment on quality characteristic of meat: A review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Bio-nanocomposites for food packaging applications


اصل و ترجمه مقاله لاتین Seismic Performance Evaluation of Urban Bridge using Static Nonlinear Procedure, Case Study: Hafez Bridge


اصل و ترجمه مقاله لاتین Evaluation of the Use of Steel Bracing to Improve Seismic Performance of Reinforced Concrete Building


پاورپوینت روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت


پاورپوینت نقش آموزش شهروندی در کاهش آلودگی هوا


پاورپوینت فرهنگ و مدیریت بحران با تأکید بر بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر بحران خانواده


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاوپوینت فصل 19 تئوری سازمان: سازمان ها در آینده


پاورپوینت سیاست های پولی حسابداری محافظه کاری اعتبار تجاری


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت بررسی قابلیت های آینده نگاری استراتژی بر مدیریت بحران و چابکی سازمان های امدادی


پاورپوینت راهکارهای ارتقای فرهنگ ترافیک با استفاده از مدل SWOTکلمات کلیدی :per worker which the development accounting cross country output the basics revisiting سهم سرمایه فیزیکی برآورد سرمایه فیزیکی برآورد پایه استاندارد سرمایه فیزیکی مبهم سرمایه فیزیکی physical capital development accounting per worker the variation output per سرمایه capital physical accounting فیزیکی worker اصل و ترجمه مقاله لاتین Back to the basics: Revisiting the development accounting methodologyper worker which the development accounting cross country output the basics revisiting سهم سرمایه فیزیکی برآورد سرمایه فیزیکی برآورد پایه استاندارد سرمایه فیزیکی مبهم سرمایه فیزیکی physical capital development accounting per worker the variation output per سرمایه capital physical accounting فیزیکی worker
سایر محصولات