پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review
اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review
اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review

اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review

Pulsed light for food decontamination: a reviewPulsed light (PL) is a technique to decontaminate surfaces by killing microorganisms using pulses of an intense broad spectrum, rich in UV-C light. The present review is focused on the application of PL for food decontamination. It revises the mechanism of microbial inactivation (UV-C as the most important part of the spectrum, photothermal and photochemical mechanisms, inactivation curve, peak power dependence, and photoreactivation), the factors affecting its efficacy, the advantages and problems associated with PL treatment, and results obtained in vitro. Examples of applications to foods are given, including microbial inactivation, and effects on food matrices. نور تکانشی برای ضدعفونی مواد غذایی: یک بررسینور تکانشی (PL) تکنیکی برای ضدعفونی کردن سطوح با کشتن میکروارگانیسم ها با استفاده از پالس های طیف...

اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review

Pulsed light for food decontamination: a review

Pulsed light (PL) is a technique to decontaminate surfaces by killing microorganisms using pulses of an intense broad spectrum, rich in UV-C light. The present review is focused on the application of PL for food decontamination. It revises the mechanism of microbial inactivation (UV-C as the most important part of the spectrum, photothermal and photochemical mechanisms, inactivation curve, peak power dependence, and photoreactivation), the factors affecting its efficacy, the advantages and problems associated with PL treatment, and results obtained in vitro. Examples of applications to foods are given, including microbial inactivation, and effects on food matrices.

 

نور تکانشی برای ضدعفونی مواد غذایی: یک بررسی

نور تکانشی (PL) تکنیکی برای ضدعفونی کردن سطوح با کشتن میکروارگانیسم ها با استفاده از پالس های طیف گسترده شدید، سرشار از نور UV-C می باشد.بررسی حاضر بر استفاده از PL برای ضدعفونی مواد غذایی متمرکز شده است. این اصلاح مکانیسم غیر فعال کردن میکروبها (UV-C به عنوان مهم ترین بخش این طیف، گرام انوری و مکانیزم های فتوشیمیایی، منحنی غیر فعال، وابسته به اوج قدرت و فوتوریاکتیویشن)، عوامل مؤثر بر اثربخشی آن، مزایا و مشکلات در ارتباط با رفتار PL، و نتایج به دست آمده در شرایط آزمایشگاهی می باشد. نمونه هایی از کاربردی آن در مواد غذایی ارائه شده است، از جمله غیر فعال کردن میکروبها و اثرات آن بر ماتریس مواد غذایی.

 

 فایل pdf اصل مقاله 10 صفحه
فایل word ترجمه مقاله 19 صفحه 

 قیمت: 15,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


ترجمه مقالات لاتین 2017 رشته مدیریت: The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت رویکردهای توسعه منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


مقاله فرهنگ سازمانی


اصل و ترجمه مقاله لاتین Student and Faculty Beliefs About Learning in Higher Education: Implications for Teaching


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاورپوینت فرهنگ سازمانی، نظریه هافستد یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده


دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت فصل دوم تئوری سازمان : سیر تطور نظریه سازمان


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


اصل و ترجمه مقاله لاتین Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and vegetables


اصل و ترجمه مقاله لاتین Effect of ohmic treatment on quality characteristic of meat: A review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Bio-nanocomposites for food packaging applications


اصل و ترجمه مقاله لاتین Seismic Performance Evaluation of Urban Bridge using Static Nonlinear Procedure, Case Study: Hafez Bridge


اصل و ترجمه مقاله لاتین Evaluation of the Use of Steel Bracing to Improve Seismic Performance of Reinforced Concrete Building


پاورپوینت روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت


پاورپوینت نقش آموزش شهروندی در کاهش آلودگی هوا


پاورپوینت فرهنگ و مدیریت بحران با تأکید بر بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر بحران خانواده


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاوپوینت فصل 19 تئوری سازمان: سازمان ها در آینده


پاورپوینت سیاست های پولی حسابداری محافظه کاری اعتبار تجاری


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت بررسی قابلیت های آینده نگاری استراتژی بر مدیریت بحران و چابکی سازمان های امدادی


پاورپوینت راهکارهای ارتقای فرهنگ ترافیک با استفاده از مدل SWOTکلمات کلیدی :for food decontamination غیر فعال کردن برای ضدعفونی مواد فعال کردن میکروبها ضدعفونی مواد غذایی مواد غذایی متمرکز این اصلاح مکانیسم مواد غذایی غیر فعال for food food decontamination برای ضدعفونی ضدعفونی مواد کردن میکروبها microbial inactivation فعال کردن غذایی light inactivation ضدعفونی decontamination مقاله میکروبها اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a reviewfor food decontamination غیر فعال کردن برای ضدعفونی مواد فعال کردن میکروبها ضدعفونی مواد غذایی مواد غذایی متمرکز این اصلاح مکانیسم مواد غذایی غیر فعال for food food decontamination برای ضدعفونی ضدعفونی مواد کردن میکروبها microbial inactivation فعال کردن غذایی light inactivation ضدعفونی decontamination مقاله میکروبها
سایر محصولات