پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |پاورپوینت در مورد اصول تجویز منطقی مکمل های ورزشی 54 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول تجویز منطقی مکمل های ورزشی 54 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول تجویز منطقی مکمل های ورزشی 54 اسلاید

پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    فاکتورهاي عملکرد ورزش•توان جسماني (توليد انرژي)توان انفجاري و قدرتتوان بالا و سرعت استقامت توانيتوان هوازياستقامت هوازي •نيروي ذهني (کنترل عصبي- عضلاني)تحريکآرميدگي •مزيت مکانيکي (عملکرد انرژي)افزايش توده عضلاني / جرم بدنکاهش توده چربي/ جرم بدن افزايش عملکرد ورزشي از طريق توان جسماني، نيروي ذهني و مزيت مکانيکي•افزايش توان جسمانيافزايش بافت عضلاني جهت افزايش توليد انرژيافزايش سرعت فرآيندهاي متابوليک که موجب توليد انرژي در داخل عضله مي شود.افزايش ذخيره انرژي در درون عضله براي ارتقا استقامتبهبود نحوه انتقال ذخاير انرژي به درون عضلهمقابله با انباشتگي موادي که در بدن از توليد بهينه انرژي جلوگیري مي کنند• افزايش نيروي ذهنيافزايش فرايندهاي ذهني که توليد انرژي را به حداکثر مي رساندکاهش عواملي که مانع عملکرد بهينه ذهني مي شوند• افزايش مزيت مکانيکياصلاح بيومکانيکي بدن از طريق کاهش حجم چربي بدن، جهت افزايش عملکرداصلاح بيومکانيکي بدن از طريق افزايش حجم عضله بدن، جهت افزايش استحکام بدن کار افزا ها : مواد یا پدیده هایی هستند که عملکرد یک ورزشکار را افزایش می دهنددر واقع هر وسیله ای که باعث افزایش تولید انرژی یا مصرف آن شودکمک های کار افزا بطور کلی به پنج گروه تقسیم می شوندتغذیه ای (Nutritional)مکانیکی (Mechanical)روانی (Psychological)فیزیولوژیکی (Physiological)دارویی (Pharmacological) نیروزاهای غذاییکربوهیدراتمکمل های کربوهیدرات چربی ها مکملهای چربی  اسیدهای چرب امگا-3زنجیره تری گلیسیریدهای متوسطپروتئین / آمینواسیدهامکمل های پروتئینآمینواسیدهای شاخه دار(BCAA)آرژنین, لیزین, اورنیتینتریپتوفانآسپارتیکویتامین هاآنتی اکسیدانت ها         اسید پانتوتونیکتیامین (B1)               اسید فولیکریبوفلاوین (B2)         کوبالامین (B12)نیاسین                     اسیداسکوربیک (C)پریدوکسین               ویتامین Eموادمعدنیبور        فسفات ها          کلسیمسلنیوم     کروم              وانادیمآهن         روی              منیزیمآبمکمل های مایععصاره های گیاهیفیتوسترول های آنابولیکیوهمبینجینسنگ موادگوناگون دیگرگرده زنبور عسلمکمل های رژیمی دستکاری شده(HMB) بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیراتمولتی ویتامین ها / مینرال ویتامین B15  نیروزاهای ورزشی فیزیولوژیکمواد دارویی اصلی و روش هایی که کمیته بین المللی المپیک   (IOC)ممنوع کرده (به همراه چند مثال )فاکتورهاي عملکرد ورزشاستفاده از نیروزا در جهت افزایش توان جسمانیاستفاده از نيروزاها جهت افزايش نيروي ذهنياستفاده از نيروزاها براي افزايش مزيت مکانيکي جدول کاربرد مکمل ها براي تقويت قاکتـــورهـــاي عملکــــرد ورزشـــــي استروئيدهاي آندروژنتيک /...

پاورپوینت در  مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

فاکتورهاي عملکرد ورزش

•توان جسماني (توليد انرژي)

توان انفجاري و قدرت

توان بالا و سرعت

استقامت تواني

توان هوازي

استقامت هوازي

 

•نيروي ذهني (کنترل عصبي- عضلاني)

تحريک

آرميدگي

 

•مزيت مکانيکي (عملکرد انرژي)

افزايش توده عضلاني / جرم بدن

کاهش توده چربي/ جرم بدن

 

افزايش عملکرد ورزشي از طريق توان جسماني، نيروي ذهني و مزيت مکانيکي
•افزايش توان جسماني

افزايش بافت عضلاني جهت افزايش توليد انرژي

افزايش سرعت فرآيندهاي متابوليک که موجب توليد انرژي در داخل عضله مي شود.

افزايش ذخيره انرژي در درون عضله براي ارتقا استقامت

بهبود نحوه انتقال ذخاير انرژي به درون عضله

مقابله با انباشتگي موادي که در بدن از توليد بهينه انرژي جلوگیري مي کنند

• افزايش نيروي ذهني

افزايش فرايندهاي ذهني که توليد انرژي را به حداکثر مي رساند

کاهش عواملي که مانع عملکرد بهينه ذهني مي شوند

• افزايش مزيت مکانيکي

اصلاح بيومکانيکي بدن از طريق کاهش حجم چربي بدن، جهت افزايش عملکرد

اصلاح بيومکانيکي بدن از طريق افزايش حجم عضله بدن، جهت افزايش استحکام بدن

 

کار افزا ها : مواد یا پدیده هایی هستند که عملکرد یک ورزشکار را افزایش می دهند

در واقع هر وسیله ای که باعث افزایش تولید انرژی یا مصرف آن شود

کمک های کار افزا بطور کلی به پنج گروه تقسیم می شوند

تغذیه ای (Nutritional)

مکانیکی (Mechanical)

روانی (Psychological)

فیزیولوژیکی (Physiological)

دارویی (Pharmacological)

 

نیروزاهای غذایی

کربوهیدرات

مکمل های کربوهیدرات

چربی ها

مکملهای چربی 

اسیدهای چرب امگا-3

زنجیره تری گلیسیریدهای متوسط

پروتئین / آمینواسیدها

مکمل های پروتئین

آمینواسیدهای شاخه دار(BCAA)

آرژنین, لیزین, اورنیتین

تریپتوفان

آسپارتیک

ویتامین ها

آنتی اکسیدانت ها         اسید پانتوتونیک

تیامین (B1)               اسید فولیک

ریبوفلاوین (B2)         کوبالامین (B12)

نیاسین                     اسیداسکوربیک (C)

پریدوکسین               ویتامین E

موادمعدنی

بور        فسفات ها          کلسیم

سلنیوم     کروم              وانادیم

آهن         روی              منیزیم

آب

مکمل های مایع

عصاره های گیاهی

فیتوسترول های آنابولیک

یوهمبین

جینسنگ

 موادگوناگون دیگر

گرده زنبور عسل

مکمل های رژیمی دستکاری شده

(HMB) بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات

مولتی ویتامین ها / مینرال

ویتامین B15

 

 

نیروزاهای ورزشی فیزیولوژیک

مواد دارویی اصلی و روش هایی که کمیته بین المللی المپیک   (IOC)ممنوع کرده (به همراه چند مثال )

فاکتورهاي عملکرد ورزش

استفاده از نیروزا در جهت افزایش توان جسمانی

استفاده از نيروزاها جهت افزايش نيروي ذهني

استفاده از نيروزاها براي افزايش مزيت مکانيکي


جدول کاربرد مکمل ها براي تقويت

قاکتـــورهـــاي عملکــــرد ورزشـــــي

 استروئيدهاي آندروژنتيک / آنابوليک
Anabolic/andrognic steroids(AAS)


تستوسترون و هورمون گنادوتروپین جفتی انسان
Testosterone and human chorionic gonadotropin (hCG)

تستوسترون و هورمون گنادوتروپین جفتی انسان

تستوسترون و هورمون گنادوتروپین جفتی انسان

هورمون رشد انسانی Human growth hormone (hGH)

دی هیدرو اپی آندروسترون Dehydroepiandrostrone (DEHA)

  کراتین  Creatin

کارنتین (ال – کارنتین) Carnitine (L-Carnitine)

بور Boron   

اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA)

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...قیمت: 4,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20کلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp هورمون گنادوتروپین جفتی هاnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp اسید nbsp nbsp منیزیمآبمکمل های آنابولیکیوهمبینجینسنگnbsp موادگوناگون کرومnbsp nbsp nbsp آنابولیکیوهمبینجینسنگnbsp موادگوناگون دیگرگرده رویnbsp nbsp nbsp nbsp رویnbsp nbsp nbsp nbsp جهت افزايش هاnbsp nbsp توليد انرژي هورمون گنادوتروپین گنادوتروپین جفتی افزايش انرژي عملکرد توليد نيروي گنادوتروپین ویتامین افزایش عضلاني پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید nbsp nbsp nbsp هورمون گنادوتروپین جفتی هاnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp اسید nbsp nbsp منیزیمآبمکمل های آنابولیکیوهمبینجینسنگnbsp موادگوناگون کرومnbsp nbsp nbsp آنابولیکیوهمبینجینسنگnbsp موادگوناگون دیگرگرده رویnbsp nbsp nbsp nbsp رویnbsp nbsp nbsp nbsp جهت افزايش هاnbsp nbsp توليد انرژي هورمون گنادوتروپین گنادوتروپین جفتی افزايش انرژي عملکرد توليد نيروي گنادوتروپین ویتامین افزایش عضلاني
سایر محصولات